Všeobecné obchodné podmienky

Internetového obchodu www.elektromanagement.sk


I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o., so sídlom Dlhá 455/107, 949 01 Nitra, IČO: 46 701 958, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 31782/N, DIČ: 2023529585, IČ DPH: SK2023529585 (ďalej tiež ako “Poskytovateľ¨) a každou osobou, ktorá je Záujemcom o služby ponúkané Poskytovateľom na internetovej stránke Poskytovateľa.

2. Kontakt na Poskytovateľa je: email: office@ele.smartgrowbox.com, telefónne číslo: 0905 211 728.

3. Poskytovateľ je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetovú stránku na doméne s názvom www.elektromanagement.sk (ďalej aj “internetová stránka“).

4. Záujemcom je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom internetovej stránky Poskytovateľa a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky.

5. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

6. Službami sa rozumejú služby, ktoré Poskytovateľ ponúka prostredníctvom internetovej stránky. Ide o služby sprostredkovania ubytovania ponúkaného obchodnými spoločnosťami MH ECONOMY, s.r.o., so sídlom Ždiarska 710/26, 949 01 Nitra, IČO: 52 357 660 a MH ECONOMY PLUS, s.r.o., so sídlom Ždiarska 710/26, 949 01 Nitra, IČO: 52 837 360.

7. Zmluvou sa rozumie zmluva o sprostredkovaní ubytovania.

8. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj

Staničná 9

P. O. BOX 49A

950 50 Nitra 1

tel. č. 037/772 02 16

fax č. 037/772 00 24

Formulár na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

9. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie Záujemca môže adresovať aj priamo Poskytovateľovi, pričom odporúčame Záujemcom, aby na zasielanie sťažností a podnetov Poskytovateľovi využili emailovú adresu Poskytovateľa: office@ele.smartgrowbox.com. Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet Poskytovateľovi doručil.

 

II. Objednávka služieb – uzatvorenie zmluvy 

1. Návrhom na uzatvorenie zmluvy zo strany Záujemcu, je objednávka ubytovania realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na internetovej stránke Poskytovateľa.

2. K akceptácii objednávky služieb zo strany Poskytovateľa, a teda k uzatvoreniu zmluvy, dochádza na základe elektronického potvrdenia o prijatí objednávky zo strany Poskytovateľa.

3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Poskytovateľa a Záujemcu.

4. Zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od nej.

 

III. Cena za služby a platobné podmienky

1. Poskytovateľ poskytuje Záujemcovi služby prostredníctvom internetovej stránky elektromanagement.sk, uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, bezodplatne, a teda Záujemca neplatí Poskytovateľovi žiadnu platbu ani poplatok za to, že využíva služby vymedzený v týchto VOP poskytované Poskytovateľom prostredníctvom internetovej stránky www.elektromanagement.sk.

2. Cenu objednaného ubytovania hradí Záujemca, v prípade uzatvorenia zmluvy o ubytovaní, priamo tretej osobe, u ktorej si ubytovanie objednal.

 

IV. Poskytnutie služieb 

1. Poskytnutím služby sa rozumie zaslanie objednávky ubytovania vygenerovanej Záujemcom prostredníctvom internetovej stránky www.elektromanagement.sk tej osobe, ktorá ponuka ubytovanie zvolené Záujemcom na internetovej stránke www.elektromanagement.sk.

2. Poskytovateľ poskytne službu ihneď po uzatvorení zmluvy, t. j. po prijatí objednávky a jej potvrdení zo strany Poskytovateľa. K poskytnutiu služby zo strany poskytovateľa dôjde ihneď po prijatí objednávky.

3. Lehota na poskytnutie služby začína plynúť odo dňa potvrdenia objednávky zo strany Poskytovateľa.

4. Poskytovateľ je povinný poskytnúť Záujemcovi služby v objednanom rozsahu a včas, spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke.

5. Záujemca je povinný pri objednaní služby a poskytovaní údajov, poskytnúť Poskytovateľovi všetky údaje pravdivo a bez chýb. Takto poskytnuté údaje považuje Poskytovateľ za správne a pravdivé. Poskytovateľ sa nepodieľa na obsahu objednávky a za jej obsah nezodpovedá.

6. Poskytovateľ výlučne sprostredkuje uzatvorenie zmluvy o ubytovaní, t. j. prepošle objednávku Záujemcu tej osobe, u ktorej si Záujemca prostredníctvom stránky elektromanagement.sk má záujem objednať ubytovanie. Celá následná komunikácia, ako aj uzatvorenie zmluvy a platba už prebieha medzi Záujemcom a treťou osobou, ktorá je poskytovateľom ubytovania. V prípade, že medzi Záujemcom a treťou osobou dôjde k uzatvoreniu zmluvy, všetky právne vzťahy s tým súvisiace sú výlučne vzťahmi medzi Záujemcom a treťou osobou a akékoľvek práva a povinnosti z tohto vzťahu vyplývajú iba týmto zmluvným stranám (Záujemcovi a tretej osobe).

7. Identifikačné údaje tretej osoby poskytujúcej ubytovanie budú zverejnené na internetovej stránke elektromanagement.sk a budú tak Záujemcovi sprístupnené ešte pred uzatvorením zmluvy a ešte pred zaslaním objednávky zo strany Záujemcu.

8. Tretia osoba nie je povinná uzatvoriť zmluvu so Záujemcom,

9. Poskytovateľ nezodpovedá za splnenie záväzkov treťou osobou, a to s ohľadom na skutočnosť, že Poskytovateľ nie je zmluvnou stranou vzťahu medzi Záujemcom a treťou osobu, predmetom ktorej je donáška jedla a/alebo nápojov.

 

V. Odstúpenie Záujemcu (spotrebiteľa) od zmluvy bez uvedenia dôvodu

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Poskytovateľom do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy.

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Poskytovateľovi alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Poskytovateľa, ktorá je: ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o., Dlhá 455/107, 949 01 Nitra.

3. Odstúpenie od zmluvy možno u Poskytovateľa uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). 4. Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na internetovej stránke Poskytovateľa. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol dátum objednania služieb, službu, od ktorej odstupuje, meno a priezvisko, adresu .

5. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.

6. Môžete využiť formulár odstúpenia od zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu aj stiahnutiu na internetovej stránke Poskytovateľa.

7. Vzhľadom k charakteru poskytovanej služby, nevzniknú spotrebiteľovi v prípade odstúpenia od zmluvy žiadne osobitné náklady (ako by tomu bolo napríklad v prípade vrátenia tovaru). Rovnako nevzniknú ani žiadne platby, ktoré by Poskytovateľ musel Záujemcovi vrátiť, nakoľko služby poskytované Poskytovateľom pre Záujemcu sú bezodplatné. Ak by Poskytovateľ napriek tomu z akéhokoľvek dôvodu prijal od Záujemcu nejakú platbu, Poskytovateľ vráti zaplatené plnenie za služby do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, a to na účet oznámený Záujemcom. Ak takýto účet nebude oznámený bude plnenie vrátené na účet Záujemcu, z ktorého bola úhrada vykonaná.

 

VI. Alternatívne riešenie sporov 

1. V prípade, že Záujemca, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Záujemcu podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Záujemcom, Záujemca má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/; Záujemca má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Záujemca môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Poskytovateľom a Záujemcom – spotrebiteľom vyplývajúcich zo zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

VII. Záverečné ustanovenia

1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením na internetovej stráne Poskytovateľa. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Záujemcom a Poskytovateľom sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení zmluvy, a to až do momentu jej zániku.

2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

3. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

4. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je Reklamačný poriadok, ktorý je uverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa.

5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na internetovej stránke Poskytovateľa dňa 22.1.2021.

 

Príloha: Formulár Na Odstúpenie Zmluvy Ubytovanie